کاشت مو

کاشت مو

قبل و بعد از ۳۵۰۰ micrografts فولیکولی واحد در ۲ روش انجام

Rate this post