قبل و بعد از ۳۵۰۰ micrografts فولیکولی واحد در ۲ روش انجام

قبل و بعد از 3500 micrografts فولیکولی واحد در 2 روش انجام

قبل و بعد از ۳۵۰۰ micrografts فولیکولی واحد در ۲ روش انجام

Rate this post