پیوند مو

پیوند مو

نمایش قبل و ۶ ماه پس از یک روش انجام شده با استفاده از ۲۰۰۰ micrografts فولیکولی واحد

Rate this post