نمایش قبل و ۶ ماه پس از یک روش انجام شده با استفاده از ۲۰۰۰ micrografts فولیکولی واحد

نمایش قبل و 6 ماه پس از یک روش انجام شده با استفاده از 2000 micrografts فولیکولی واحد

نمایش قبل و ۶ ماه پس از یک روش انجام شده با استفاده از ۲۰۰۰ micrografts فولیکولی واحد

Rate this post