مقایسه کاشت مو به روش FUE وFUT
مقایسه کاشت مو به روش FUE وFUT
کاشت مو به روش FUE - کاشت مو به روش FUT در حالی که برخی از فرهنگ ها و گروه های مطلقا هیچ موضوع را در بودن طاس، برای دیگران آن را بدترین کابوس خود است.