پیوند مو

نمایش قبل و ۶ ماه پس از یک روش انجام شده با استفاده از ۲۰۰۰ micrografts واحد فولیکولی

پیوند موروش پیوند مو

شرایط انجام پیوند مو

    1. سن بالای 34 سال باشد
    1. بانک موی کافی جهت ساپورت بخشهای طاسی
    1. عدم وجود دلایل ژنتیکی ریزش مو
    1. عدم وجود شاخص های بیماری هایی که عمل جراحی را به خطر بی اندازد.

اگر این چهار شرایط اصلی پیوند مو را دارید می توانید از این روش استفاده کنید ، در روش پیوند مو گرافت ها مو به دو روش اصلی از پشت سر برداشته می شود و در بخش های کم پشت و طاسی سر انجام میشود.

پیوند مو یا کاشت مو باید زیر نظر پزشک متخصص انجام شود

پیوند مو در یک یا دو جلسه انجام میشود.

اگر شرایط پیوند مو را ندارید میتوانید از روش جایگزینی مو  و یا ترمیم مو استفاده کنید که با استفاده از موی طبیعی انسان به دایمی و یا موقت یک نقطه طاس را پوشش میدهد .

این سیستم های جایگزینی مو، مطابق با قالب سر و ظاهر خود شخص به صورت حرفه ای طراحی شده  و ظاهر این سیستم ها به ترکیب خط رویش مو می باشد و کاملا طبیعی بوده پروتز مو یا سیستم های جایگزین به صورت  تکه ای و کامل در محیط نقاط طاسی قرارگیرد .

عمل جراحی پیوند مو با این نسخه ها کار برای جایگزینی یا بازگرداندن مو و خط مو از دست رفته فرد . به برطرف کردن هر گونه تصورات غلط اطراف پیوند مو و چگونه آن را از سایر درمانهای نازک شدن مو متفاوت است .

متدهای پیوند مو

دو روش اصلی برای انجام پیوند مو وجود دارد FUE , FUT و در صورتی که این دو روش به صورت جدا مقدور نباشد از روش ترکیبی استفاده می شود

روش ترکیبی را هرکسی برای خود نامگذاری میکند ولی آگاه باشید تنها این نام ها پزشکی می باشند FUE , FUT  هر نام دیگری در انجام پیوند مو

بیزینسی بوده و ثبت آن در زمینه پزشکی نمی باشد.