میدان ونک ، خیابان ونک ، پاساژ ونک – طبقه اول – واحد ۱۰۶

تلفن های تماس :

 ۰۲۱-۸۸۸۷۱۰۹۱     ***   ۰۲۱-۸۸۸۷۱۹۵۰   ***   ۲۷ ۹۹ ۲۴۹ – ۰۹۱۲   ***   ۳۲ ۳۰ ۳۶۱ – ۰۹۲۰